Põltsamaa valla Isamaa ja Res Publica Liidu põhieesmärgid

 

IRL on isamaaline jõud, mis seisab Eesti perede, majanduskasvu ja turvalisuse eest. Me ei toeta riigi tarbetut sekkumist majandusse ja inimeste ellu. Me oleme oma riigi üle uhked ja soovime ka tulevikus ehitada Eestit, mis on elamiseks parim paik.

Me usume, et Eesti peab olema isetoimetavate ja isemõtlevate inimeste, ettevõtete ja kogukondade Eesti, kus reegleid on vaid nii palju kui on hädavajalik. Meie eesmärk on euroopalik, mõistlik ja liigse ümberjagamiseta ühiskond, kus on tasakaalus kodanike vabadus ja vastutus. Iseseisvad ja tegusad omavalitsused on meie jaoks oluline osa toimivast ja ennast ise korraldavast ühiskonnast, mis tagab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

IRL põhieesmärgid 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel on:

 • kõik eesti omavalitsused on peresõbralikud ja igas omavalitsuses on hea elukeskkond;
 • igas omavalitsuses on head võimalused tööks, eneseteostuseks ja vabaaja veetmiseks;
 • kõikjal Eestis elades on võimalik saada hea haridus;
 • kõigil on Eestis turvaline elada ja kindlustunne tuleviku ees;
 • omavalitsusi juhivad ausad ja kompetentsed inimesed, kes lähtuvad oma töös omavalitsuse elanike ja kogukondade huvidest.

Põltsamaa vald on peresõbralik ja hea elukeskkond.
Meie jaoks on oluline, et

 • kõigil on Põltsamaa vallas hea ja turvaline elada;
 • töö ja pereelu paremaks ühendamiseks on saadaval päevased ja õhtused soodsa hinnaga lasteaiakohad ja lapsehoiuvõimalused peredele sobivas asukohas. Vajadusel teeme koostööd erasektoriga;
 • omavalitsuses on head liikumisvõimalused ja korralikud teed tööle, kooli ja keskustesse ning head võimalused kombineerida erinevaid transpordiliike (sh ühistransporti, erasõidukeid ja jalgrattaid). Oluline on bussiliikluse parendamine maapiirkondades;
 • avaliku ruumi kavandamisel arvestatakse kõigi, sh liikumisraskustega inimeste ja lastega perede, vajadustega;
 • peredele, puuetega inimestele ja eakatele on tagatud kvaliteetsed avalikud teenused;
 • omavalitsus toetab mugavaid IT lahendusi, mis aitavad inimesi ja vähendavad tarbetut ajakulu oma elu korraldamisel;
 • vallas on puhas vesi, puhas õhk ja puhas loodus;
 • tegeldakse Pisisaare kortermajade kütteprobleemiga;
 • omavalitsus pakub soodsamaid tingimusi odavamate kaupluste avamiseks maapiirkondades – nt. Pisisaares ja Puurmanis.

Põltsamaa vallas on head võimalused tööks, eneseteostuseks ja vabaaja veetmiseks.
Meie jaoks on oluline, et

 • omavalitsus teeb koostööd ettevõtjate ja investoritega, luues tingimused uute töökohtade tekkimisele. Omavalitsusega kooskõlastamised ja muu asjaajamise protsess toimub kiiresti;
 • õpetajad, lasteaiakasvatajad, kultuuritöötajad ja teised omavalitsuse töötajad saavad oma töö eest väärilist tasu;
 • tunnustame inimesi ja asutusi valla arengut mõjutanud tegevuse eest;
 • Põltsamaa vallas peatuvad kaugsõidubussid ning sõidavad vallasisesed liinibussid;
 • jätkub kergliiklusteede ehitamine;
 • on head võimalused meelelahutuseks, sportimiseks ja kultuurielus osalemiseks;
 • sporti ja kultuuri rahastatakse Eesti keskmisel tasemel (nt sport 3,4% eelarvest);
 • vallas on ujula-spaa ja kergejõustiku harjutusväljak;
 • asulatesse luuakse juurde mängu- ja võimlemislinnakuid (nt. Puurmanisse jt);
 • asulates on aktiivselt tegutsevad noorte- ja vabaajakeskused;
 • et säilib linna ja eri piirkondade omapärasus ja nende traditsioonilised üritused;
 • toimub Põltsamaa valla laulu- ja tantsupidu;
 • toimuvad laste suve- ja talveolümpiamängud.

Meie soovime, et Põltsamaa vallas elades on võimalik saada hea haridus.
Meie jaoks on oluline, et

 • lasteasutused on renoveeritud ja lastel on turvaline koolitee;
 • valla laste lõunasöök on tasuta nii koolides ja kui ka lasteaedades;
 • laste koolitee on mõistliku pikkusega, säilitame koolid Puurmanis, Adaveres, Eskus, Pisisaares ja Aidus, sest kool on täisväärtusliku kogukonna alustugi;
 • koolid on varustatud vajalike ja kaasaegsete õppevahenditega;
 • on olemas ressurss õpilaste õppekäikudeks;
 • on loodud võimalused ujumise algõpetuse läbiviimiseks;
 • koolides on piisavalt tugispetsialiste iga õpilase arengu toetamiseks;
 • iga laps kogeb õpitust eduelamust ja tunnustust;
 • Põltsamaa Gümnaasium on uuendusmeelne ja pakub kõigile lastele sobivat õpikeskonda;
 • lastele on kättesaadav (õpilasbussid õhtul) hea ja taskukohane huviringide valik;
 • lisaks praegustele huvikoolidele on vallal teaduskool, mis pakub kaasaegset õpikeskkonda nii üldharidus- kui ka huvikooli õpilastele.

 Meie soovime, et kõigil on  turvaline elada, kindlustunne tuleviku ees ning võimalus väärikalt vananeda.
 Meie jaoks on oluline, et

 • kõigil on võimalik turvaliselt liikuda tänavatel ja tunda end oma kodus kindlalt;
 • igaüks saab abi (õnnetuse, töötuse korral, kui vanuse või puude tõttu ei ole võimalik ise toime tulla võimaldades toimetulekutoetusi, ümberõpet, võlanõustamist, õnnetusse sattunutele avariielamispinda, riskigruppidele turvakodu võimalust jms);
 • tõsta elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomisel;
 • ühinenud omavalitsuse tervishoiusüsteem on patsiendikeskne, et tagada ravi järjepidevus. Selle oluliseks eelduseks on esmatasandi- ja eriarstiabi ning hooldusravi/hoolekande vaheline koostöö ning koordineeritus;
 • järgida tervisliku omavalitsuse põhimõtteid ning arendada tervist toetavat elu-, töö-, õpi- ja puhkekeskkonda. Soodustame tervislikke eluviise ning toetame traditsioonilisi üritusi ja uusi algatusi. Toetame organisatsioone ja projekte, mille eesmärgiks on tervisliku eluviisi soodustamine ja tervist toetavate eluviiside propageerimine;
 • omavalitsus seisab koduomanike huvide eest ja koduomanikel on võimalik saada omavalitsuselt tuge ja kaitset;
 • luua ühinenud omavalitsuses turvaline elukeskkond koostöös erafirmade, mittetulundusühingute ja riigikaitseühendustega, luues selleks vastava koostöövõrgustiku;
 • toetada põhimõtet, et kodanikud suudavad ise ja omavahelises koostöös luua aluse turvalisele elukeskkonnale. Kodanikuühiskonna iseregulatsioon ja sotsiaalne kontrollimehhanism suudab kõige paremini õigusrikkumisi ennetada;
 • toimiks hea koostöö inimeste vahel. Toetame kogukonnakeskset lähenemist;
 • teha kõik endast oleneva, et erinevad organisatsioonid ja inimesed õpiks teineteist usaldama, looks omavahelised head suhted ning teeks konstruktiivset koostööd.

Meie seisame selle eest, et omavalitsusi juhivad ausad ja kompetentsed inimesed, kes lähtuvad oma töös omavalitsuse elanike ja kogukondade huvidest.
Meie jaoks on oluline, et

 • oleme isamaalised ja seisame eesti rahva, keele ja kultuuri hoidmise eest;
 • juhime ja kavandame elukeskkonda koostöös kogukondade, kohalike elanike ja ettevõtjatega;
 • teha koostööd linna-, külavanematega ja kolmanda sektori esindajatega
 • oleme avatud uutele võimalustele ja ideedele;
 • hoiame valitsemiskulud kontrolli all ja ei võta vastutustundetult laenu;
 • tagame, et omavalitsus on kodanikule lähedal ja suhtlemine omavalitsustega on lihtne, kiire ja mugav;
 • ajame asju ausalt ja läbipaistvalt. Meie juhtimisel pole kohta korruptsioonile ja ringkäendusele.

Et minna uue hooga edasi, vajab Eesti jätkuvalt isamaalist jõudu. See isamaaline jõud on IRL.
Toeta IRLi kandidaate !